İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER
 
-Bildirim  Formu  doldurulur.
-Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
-İkametgah İlmühaberi
-İşe Başlama Formu
-Nüfus Cüzdanı Örneği
 
Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.
 
İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER
 
10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda bir örneği bulunan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.
 
İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER
 
-Vergi  dairesine   kayıt  belgesi 
-3 fotoğraf
-Nüfus  cüzdanı  örneği
-Sicile kayıt belgesi
-Alanında ustalık belgesi
 
ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER
 
-Vergi levhası fotokopisi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-İkametgah belgesi (resimli)
-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
-Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
-Sicil ilan bedeli dekont örneği
-Sicil harç bedeli dekont örneği
 
BAĞKUR DAN İSTENEN BELGELER
 
1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
 
Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
Bağ-Kur sigortalısı sayılır.
 
1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.